Algemene <br> huurvoorwaarden

Algemene
huurvoorwaarden

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot “Beachhouse 2645” staande aan de Hoogenboomlaan 42, 4325 DM te Renesse en gelegen op Camping & Beachresort Julianahoeve.
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 1 – Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig conform de algemene voorwaarden van Camping Julianahoeve. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
 3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

 

Artikel 2 – Betaling

 1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:
  1. Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg (op afstand gegeven en gerealiseerd);
  2. U dient van het factuurbedrag 50% van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. Het resterende factuurbedrag van 50% alsmede de gehele borgsom dient u een maand voor de aankomstdatum te hebben voldaan;
 • Indien uw reservering ligt binnen een maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag en de borgsom aan ons overmaken.
 1. Betalingen dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL 81 INGB 000 9327 440 t.n.v. MarEva Real Estate te Wemeldinge onder vermelding van het factuurnummer.
 2. Door het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 3. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.
 4. De huursom is, zoals ook aangegeven in de verstuurde factuur:
  1. Inclusief schoonmaakkosten;
  2. Inclusief gebruik van gas, water en licht;
 • Inclusief toeristenbelasting aan de gemeente Schouwen-Duiveland;
 1. Inclusief gebruik beddengoed;
 2. Exclusief faciliteitenkosten van Beachresort & Camping Julianahoeve. Deze dient u vooraf aan de camping te betalen: € 4,50 per persoon (vanaf 2 jaar) per nacht.

 

Artikel 3 – Borgsom

 1. Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 350,00, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom dient, zoals is reeds beschreven in artikel 2 onder II en III, samen met de (tweede) betaling van de factuur te worden voldaan.
 3. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten zoals schoonmaak) binnen 7 tot 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet tenietgedaan.
 5. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige geleden schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

 

Artikel 4 – Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre de gewenste wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst de verblijfperiode wenst te wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in artikel 5 van deze huurvoorwaarden. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

 

Artikel 5 – Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 2. Bij annulering van de overeenkomst is de huurder een percentage van de huursom als vergoeding als volgt verschuldigd:
  1. 50% van de totale huursom bij annulering tot twee maanden voor de aankomstdatum;
  2. 75% van de totale huursom bij annulering tot één maand voor de aankomstdatum;
 • 90% van de totale huursom bij annulering binnen één maand voor de aankomstdatum;
 1. 100% van de totale huursom bij annulering vanaf zeven dagen tot op de dag van aankomst.
 2. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 1. In geval van annulering onzerzijds (conform artikel 9) worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

 

Artikel 6 – Ontvangst sleutel

 1. De sleutel is te verkrijgen via de receptie van Camping Julianahoeve tijdens de reguliere openingstijden zoals deze te vinden zijn op de website: https://www.julianahoeve.nl/nl/openingstijden.
 2. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500 onverminderd de werkelijke kosten.
 3. De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons.
 4. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.

 

Artikel 7 – Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

 1. Weekend: vrijdag vanaf 15:00 uur tot maandag 11:00 uur
 2. Midweek: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 11:00 uur
 3. Week: vrijdag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 11:00 uur

 

 • De huurder dient bij/tijdens het (gehele) verblijf aanwezig te zijn indien er gebruikers bij de vakantiewoning aanwezig zijn.
 • De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.
 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van de vakantiewoning. Op de dag van vertrek dient u de vakantiewoning uiterlijk om 11:00 uur te hebben verlaten.
 • Eén auto of motor mag op de camping en dient geparkeerd te worden op de parkeerplaats behorende bij de vakantiewoning.
 • Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 • De vakantiewoning is rookvrij. Indien dit wel gebeurt kan dit leiden tot extra schoonmaak op kosten van de huurder.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan. De barbecue dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worde
 • De camping biedt goede mogelijkheden om afval gescheiden in te leveren. De containers worden in het geel aangegeven op de campingplattegrond.
 • Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van vier personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.
 • Voor de overige voorwaarden voor het verblijf in de vakantiewoning wordt verwezen naar het reglement van Camping Julianahoeve welke op de website is te downloaden: https://www.julianahoeve.nl/nl/reglement.

 

Artikel 8 – Vertrek en eindschoonmaak

 1. De vakantiewoning dient bij vertrek in dezelfde staat als op de aankomstdatum worden achtergelaten. Dit houdt o.a. in:
  1. Veegschoon binnen en buiten achterlaten;
  2. Inventaris keuken compleet, schoon, droog en in de kasten geplaatst;
  3. Dekbedovertrekken en eventueel ander linnengoed in de badkamer verzameld;
  4. Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten;
  5. Geen etenswaren achterlaten in kasten, koelkast, vriezer of elders in de vakantiewoning;
  6. Vuilnisbakken geleegd;
  7. Eventueel breukwerk, verlies en/of schade melden bij de verhuurder.
 2. Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist of incompleet achterlaten van de vakantiewoning naar oordeel van de verhuurder kunnen aanvullende kosten worden doorberekend aan huurder en ingehouden worden op de borg (bijv. extra schoonmaakkosten € 50 of keukeninventaris tegen prijs van nieuwwaarde).
 3. De sleutel dient na de verblijfperiode op de vertrekdatum te worden ingeleverd bij de receptie van Camping Julianahoeve, wederom tijdens de reguliere openingstijden. Bij drukte kan er gevraagd worden de sleutel in de brievenbus bij de slagboom te deponeren.
 4. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald en ingehouden op de borg.
 5. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

 

Artikel 9 – Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid/klachten/schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in de vakantiewoning volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in de vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en schades. Indien u schades of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons of in ieder geval uiterlijk op de dag na aankomst.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van de vakantiewoning.
 4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en/of de TV.
 5. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 6. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.